Projekt Tarczy antykryzysowej trafił do Sejmu (26.03.2020 r.). Jakie wsparcie przewiduje?

Dziś, tj. 26 marca 2020 r., pod obrady Sejmu trafił rządowy projekt ustawy zawierającej nowe rozwiązania antykryzysowe.

Najważniejsze regulacje dot. przedsiębiorców w projekcie tzw. tarczy antykryzysowej to:

1) Przejęcie przez państwo opłacania składek ZUS przez 3 miesiące

– zwolnienie ze składek za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. ma dotyczyć obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, Funduszu Pracy, Funduszu Solidarnościowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Funduszu Emerytur Pomostowych

– zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek przysługuje, jeżeli płatnik składek:

1) jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub w innych przepisach odrębnych;

2) wykonywał działalność przed dniem 1 lutego 2020 r.;

3) jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;

4) nie korzystał z innych form pomocy dla przedsiębiorców przewidzianych w art. 15g oraz art. 15zq;

5) osiągnął przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zobowiązanej do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia.

– w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, należności podlegające zwolnieniu są ustalane od obowiązującej dany podmiot najniższej podstawy wymiaru składek;

– składki za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. będą finansowane z budżetu państwa

– nie zostaną z tego tytułu naliczone odsetki za opóźnienie

– dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 Szerzej na ten temat można dowiedzieć się w tym miejscu:

https://www.kancelaria-ciesielski.pl/2020/03/26/tarcza-antykryzysowa-kto-bedzie-zwolniony-z-obowiazek-zaplaty-skladek-na-zus/

2) dopłaty do wynagrodzeń pracowników etatowych

Celem tej regulacji jest przeciwdziałanie bezrobociu poprzez ochronę istniejących miejsc pracy

– wsparcie przedsiębiorcy dotyczy sytuacji, gdy wystąpi u niego przestój ekonomiczny lub odnotuje on spadek obrotów:

nie mniej niż o 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego, albo

nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego

– „świadczenia” przewidziane w tej regulacji to:

częściowe zaspokojenie wynagrodzenia może sięgać:

50% minimalnego wynagrodzenia

lub

w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy do wysokości 40 % przeciętnego wynagrodzenia

3) świadczenia dla osób samozatrudnionych

Osoby te, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, mogą liczyć świadczenie postojowe.

Przedsiębiorca otrzyma świadczenie postojowe:

– jeżeli nie zawiesił prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ;

– jeżeli zawiesił działalność po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Reguł tych nie stosuje się do osób na tzw. ryczałcie, korzystających zarazem ze zwolnienia z VAT. Osoby te otrzymają świadczenia postojowe pod warunkiem, że ich przychód zmniejszył się w stosunku do poprzedniego miesiąca o co najmniej 15%. Dopłata nie będzie w ogóle przysługiwała, jeżeli w ubiegłym miesiącu przychód był wyższy niż 200% przeciętnego wynagrodzenia.

Co do zasady, przedsiębiorcy przez 3 miesiące otrzymają 2 080 zł (80% płacy minimalnej). Będzie to kwota netto (bez zaliczki na PIT i nieoskładkowana ZUS).

4)  świadczenia dla osób zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło w okresie przestoju ekonomicznego

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną, która nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta nie później niż w dniu 1 lutego 2020 r.;

2) wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosi nie mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.

– co do zasady, przez 3 miesiące takie osoby otrzymają 2 080 zł (80% płacy minimalnej). Będzie to kwota netto (bez zaliczki na PIT i nieoskładkowana ZUS).

– osoba, która uzyska z umowy zlecenia/o dzieło itp. mniej niż 1 300 zł (tj. połowę minimalnego wynagrodzenia) otrzyma kwotę analogiczną do uzyskanej w poprzednim miesiącu

5) zmiana w zakresie opłaty prolongacyjnej w podatkach

Planowane są następujące regulacje:

– zaproponowano regulację, dzięki której z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa opłata prolongacyjna nie będzie naliczana

– rezygnacja ma na celu zwiększenie realnych szans na uregulowanie przez podatników, płatników oraz inne podmioty, odroczonych i rozłożonych na raty należności podatkowych

6) zmiana w zakresie opłaty prolongacyjnej w składkach ZUS

Planowane są następujące regulacje:

– przedsiębiorcy którzy mają trudności w opłaceniu należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r. do poboru których zobowiązany jest ZUS, w przypadku zawarcia:

a) umowy o odroczenie terminu płatności składek lub

b) umowy o rozłożenie należności na raty,

będą zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej

– w przypadku zawarcia w/w umów nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg

– zwolnienie dotyczy również opłacania opłaty prolongacyjnej, która była naliczana w miejsce odsetek za zwłokę

7) pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

– pożyczka:

a) ma umożliwić mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności

b) będzie udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, zaś jej oprocentowanie będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski

c) wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

– rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po sześciomiesięcznym okresie karencji

8) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i kosztów prowadzenia działalności

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz kosztów prowadzenia działalności

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie, które ustala się wg następujących reguł:

a) osoby niezatrudniające pracowników

Jeżeli spadek obrotów wyniesie co najmniej:

•             30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (czyli 1300 zł),

•             50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (czyli 1820 zł),

•             80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (czyli 2340 zł).

– dofinansowanie byłoby przyznawane na nie dłużej niż 6 miesięcy i wypłacane jednorazowo

b) osoby zatrudniające pracowników

Jeżeli spadek obrotów wyniesie co najmniej:

•             30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 1300 zł),

•             50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 1820 zł),

•             80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 2340 zł).

Dofinansowanie byłoby przyznawane na nie dłużej niż 3 miesiące

 

 

Powyższe informację będą aktualizowane.

Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowej porady prawnej w tym temacie zapraszamy do kontaktu:

tel. 514 389 605

kancelaria@kancelaria-ciesielski.pl

Wpisy powiązane

Napisz komentarz