Zawieszenie spłat kredytu w czasie sprawy przeciwko bankowi – czy to możliwe?

Zawieszenie spłat kredytu w czasie sprawy przeciwko bankowi – czy to możliwe?

 

Jedną z podstawowych obaw związanych ze sprawami dotyczącymi kredytów w walutach obcych jest to, w jaki sposób wniesienie pozwu wpłynie na realizację umowy kredytu?

Co stanie się z kredytem w czasie trwania sprawy sądowej?

Jak zareaguje bank?

Co w sytuacji, gdy w czasie sprawy sądowej nie jesteśmy w stanie regulować rat wobec banku?

Z pomocą przychodzi nam instytucja tzw. zabezpieczenia.

Co mówią przepisy? Otóż, zgodnie zgodnie z art. 730 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia.

W sprawach o unieważnienie kredytu frankowego zabezpieczenie powództwa powinno zmierzać do unormowania praw i obowiązków stron, polegającego na wstrzymaniu obowiązku dokonywania spłat rat kapitałowo – odsetkowych w wysokości oraz terminach określonych umową kredytową na czas trwania postępowania oraz zakazaniu bankowi składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej.

Czyli w skrócie – w drodze zabezpieczenia można domagać się zawieszenie, zamrożenia płatności rat do chwili rozstrzygnięcia.

 

Aby uzyskać zabezpieczenie należy uprawdopodobnić roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Co to oznacza?

 

Uprawdopodobnienie roszczenia nie budzi większych wątpliwości. Wystarczające zwykle okazuje się wskazanie na niedozwolony charakter klauzul umownych, a w konsekwencji nieważność umowy kredytowej.

 

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia powództwa o unieważnienie umowy kredytu frankowego wyraża się przede wszystkim w konieczności ochrony praw majątkowych kredytobiorcy i zakazie realizowania niezgodnej z prawem umowy na dalszym etapie postępowania.

W interesie kredytobiorcy nie jest zatem dalsze wykonywanie umowy, tj. spłata rat kapitałowo – odsetkowych. Przyjmuje się jednak, że nie w każdym przypadku frankowicze posiadają interes prawny w zaprzestaniu spłaty rat.

Interes prawny może występować zwłaszcza w sytuacji, gdy kredytobiorca przekazał już bankowi więcej pieniędzy niż pierwotnie pożyczył. Innymi słowy, gdzie doszło do spłaty pierwotnie udzielonego kredytobiorcy przez bank kapitału, kredytobiorca posiada interes prawny w tym, aby nie dokonywać dalszych spłat na rzecz banku, ponieważ prowadziłoby to do bezpodstawnego wzbogacenia banku.

Interes prawny może też wynikać z indywidualnego położenia kredytobiorcy (nie bez znaczenia pozostaje sytuacja osobista, rodzinna, zawodowa i majątkowa).

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w sprawach dotyczących kredytów w walutach obcych, zapraszamy do kontaktu:

kancelaria@kancelaria-ciesielski.pl

 

 

 

Wpisy powiązane

Napisz komentarz