ULGA NA ZABYTKI, cz. 1

Rok 2022 zbliża się ku końcowi, dla niektórych jest to być może ostatnia szansa na korzystne inwestycje w nieruchomości.

 

O Polskim Ładzie powiedziano i napisano już wiele, jest to duży zespół zmian i nowelizacji w Polskim prawie, sam program wywołał spore zamieszanie, ponieważ w jego wyniku nastąpiły poważne zmiany, m. in.:

▪ zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł rocznie,

▪ zwiększenie pierwszego progu skali podatkowej do 120 tys. zł,

▪ wprowadzenie niepodlegającej odliczeniu składki zdrowotnej, w różnych wysokościach,

▪ zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych,

▪ w podatku od przerzuconych dochodów,

▪ w zakresie regulacji dot. „ukrytej dywidendy” (od 2023),

▪ znacznie zliberalizowano przepisy dot. estońskiego CIT.

 

Warto skupić się jednak na możliwościach, jakie niosą za sobą nowe regulacje dla branży nieruchomości. Narzędziem, dającym nowe perspektywy, zachętą do rozwoju i inwestowania jest tzw. Ulga na zabytki.

 

W pierwszej części artykułu zaprezentujemy:

 1. główne założenia ulgi,
 2. odpowiemy na pytanie komu przysługuje ulga,
 3. przypadki, w których ulga nie przysługuje,
 4. zmiany, jakie niebawem nastąpią.

Na końcu wpisu znaleźć można słowniczek pozwalający na lepsze zrozumienie pojęć stosowanych w ustawie.

 

W kolejnym artykule, który pojawi się na naszym blogu już niebawem odpowiemy na praktyczne pytanie: jak skorzystać z ulgi? Zapraszamy do śledzenia nas na naszym profilu na FaceBooku [tutaj] lub LinkedIn [tutaj].

 

Główne założenia ulgi

 

Ulga na zabytki to nic innego, aniżeli podatkowa zachęta. Ulga pozwala na odliczenia od podstawy opodatkowania:

 • ½ wydatków na wpłaty na fundusz remontowy i prace konserwatorskiea, restauratorskieb i budowlane zabytkówd,
 • do pół miliona złotych odliczenia w przypadku zakupu zabytku znajdującego się w rejestrze zabytków (o wysokości ulgi decyduje iloczyn kwoty 500 zł oraz powierzchni użytkowejc).

 

 

Komu przysługuje ulga

 

Ulga przysługuje podatnikom PIT rozliczających się na zasadzie skali podatkowej, podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy ona właścicieli lub współwłaścicieli zabytków nieruchomyche, którzy dokonali:

 • nabycia zabytku nieruchomego w transakcji pieniężnej, jeżeli dodatkowo poniesiono wydatek remontowo-konserwatorski,
 • robót konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych w zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków,
 • płatności na rzecz funduszu remontowego wspólnoty bądź spółdzielni mieszkaniowej utworzonego dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków.

 

 

W jakich przypadkach ulga nie przysługuje?

 

Ulga nie przysługuje, gdy:

 • odliczenia dokonano na podstawie innej przysługującej ulgi,
 • podatnik otrzymał zwrot poniesionych wydatków, bez względu na pochodzenie zwrotu.
 • podatnik odliczył ulgi tych samych wydatków w innym zeznaniu za ten sam rok.
 • Nadchodzące zmiany

 

 

Zmiany

Od 1 stycznia 2023 roku podstawą odliczenia w ramach ulgi na zabytki są wyłącznie wydatki:

 • poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony – zgodnie z odrębnymi przepisami – dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków,
 • na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków.Ustawa zakłada, że ulga na wydatki poniesione na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane będzie przysługiwała dopiero po zakończeniu tych prac i uzyskaniu stosownego zaświadczenia.

W stanie prawnym obowiązującym w 2022 roku odliczenia podatnicy mogą dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki również na nabycie zabytku. Niewykorzystaną ulgę podatnik może rozliczyć w 6 kolejno następujących po sobie latach podatkowych. Natomiast od 2023 roku odliczenie ulgi jest możliwe wyłącznie w stosunku do wyżej poniesionych wydatków w roku podatkowym, w którym prace na danym zabytku zostaną zakończone.

„Polski Ład 2.0” przewiduje zachowanie prawa nabytego do odliczenia wydatków, tj. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym i na nabycie zabytku nieruchomego w dotychczasowym brzmieniu, do wydatków poniesionych do końca 2022 r.

Z ulgi na zabytki mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36),
 • podatkiem liniowym (PIT-36L),
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Istotnym jest, że od 2023 r. nie będzie można odliczyć wartości zakupu zabytku, dotychczas ulga wynosi 500 zł za każdy m2. Każdy zakup do końca bieżącego roku będzie obejmowany tą ulgą.

 

SŁOWNICZEK

 1. Prace konserwatorskie – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań,
 2. Prace restauratorskie – działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części oraz dokumentowanie tych działań,
 3. Powierzchnia użytkowa – powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigowych). Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m – powierzchnię tę pomija się,
 4. Roboty budowlane – roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku,
 5. Zabytek nieruchomy – dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady przemysłowe.

 

Michał Korytko

prawnik

Wpisy powiązane

5 komentarzy

 1. Czy przypadkiem od 2023 roku zmiana nie dotyczy również budynków wpisanych do ewidencji zabytków? W ustawie nowelizacyjnej punkt dotyczący tych budynków został wykreślony, czyż nie? Czy teraz jedynie ulga dotyczyć będzie obiektów z rejestru zabytków?

  1. Do komentowanych zmian odnosi się druk sejmowy nr 2186 dostępny na stronie https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2186

   Z planowanej nowelizacji nie wynika, aby nie dotyczyła ona budynków wpisanych do ewidencji zabytków. Ulga na zabytki została uregulowana w art. 26hb Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
   Być może, Pani komentarz wynika z planowanej zmiany ust. 2 pkt. 2 lit a tego przepisu „zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków”.

   Nie jest to jednak powód do obaw, zmiana ta ma za zadanie jedynie zapewnić dodatkowe zabezpieczenia co do stosownego wydatkowania środków, co do których później dana osoba może ubiegać się o przyznanie rzeczonej ulgi.

   Odpowiadając zasadniczo na każde z zadanych przez Panią pytań:
   1. Nie, zmiana ta dotyczy zarówno budynków wpisanych do ewidencji zabytków, jak i obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
   2. Jedyne planowane do wykreślenia punkty z art. 26hb dotyczą kwestii otrzymywania ulgi za środki przeznaczone na zakup takowej nieruchomości, pozostaje ulga na środki wydatkowane celem przeprowadzenia robót zgodnie z pozwoleniami.
   3. Nie, dotyczy nieruchomości znajdujących się w ewidencji zabytków, jak również rejestrze zabytków. Różnica pomiędzy tymi dwoma, na płaszczyźnie opisywanej ulgi dotyczy sposobu uzyskiwania pozwoleń na prace konserwatorskie.

   1. Czyli koszty remontu przeprowadzonego w 2023 roku w budynku wpisanym do ewidencji zabytków, będą mogły podlegać uldze na zabytki? Na podstawie już nie zaleceń konserwatorskich, a zaświadczeniu konserwatora potwierdzającego wykonanie prac? Dobrze rozumiem?

    1. Chętnie omówimy szczegóły Pani sprawy. Po poznaniu całości okoliczności z przyjemnością odpowiemy na wszystkie wątpliwości.
     W tym celu, zapraszamy na indywidualne spotkanie w kancelarii.
     Pozdrawiam

 2. […] poprzednim artykule [dostępnym tutaj] opisałem czym jest ulga na zabytki, w […]

Napisz komentarz