Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Ciesielskiego specjalizuje się w problematyce ochrony danych osobowych

Co to oznacza? Przede wszystkim oferujemy pełne, kompletne i profesjonalne wsparcie w procesie wprowadzania w życie wymogów stawianych przez RODO.

Czym jest RODO? Pod tym pojęciem kryje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Akt ten wchodzi w życie 25 maja 2018 r.

Dlaczego RODO jest ważne? Nowe przepisy wprowadzają szereg bardzo poważnych zmian w dziedzinie ochrony danych osobowych. RODO wprowadza nową filozofię, nowy rodzaj podejścia do tego zagadnienia. W największym skrócie, dotychczas przepisy prawa jasno określały, jakie czynności, jakie kroki powinien podjąć administrator danych osobowych, by działać zgodnie z literą prawa. Od daty wejścia w życie RODO ustawodawca nie narzuca już gotowych rozwiązań. To administrator danych osobowych będzie miał obowiązek dokonać samodzielnej oceny: jakie dane osobowe, przetwarza, jakie jest związane z tym ryzyko. Na tej podstawie administrator powinien wprowadzić niezbędne środki (techniczne, organizacyjne, dotyczące dokumentacji, przeszkolenia personelu itd.)

Kogo obejmują obowiązki określone w RODO? Przepisy RODO w największym skrócie obejmą wszystkie te podmioty, które uczestniczą w przetwarzaniu danych osobowych. RODO będzie miało zastosowanie do podmiotów prywatnych i publicznych. Reguły RODO będą miały zastosowanie zarówno w mikro przedsiębiorstwach, jak też w organizacjach działających na masową skalę.

Jeśli nie mają Państwo pewności: czym dokładnie są dane osobowe, co się w nich mieści, co to znaczy, że są przetwarzane, czy należy stosować wymogi RODO i w jaki sposób – bez obaw. Wszystko to dokładnie wytłumaczymy.

RODO – czy jest się czego obawiać? RODO przynosi również zmianę w zakresie sankcji za naruszanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dotychczas, za naruszenia groziła głównie odpowiedzialność karna. Obecnie, naruszenia mają skutkować nałożeniem dotkliwych pieniężnych kar administracyjnych. Zapewniamy jednak, że z naszą pomocą, żadna z przykrych konsekwencji Państwa nie spotka.

Do kogo adresowana jest oferta Kancelarii? Oferujemy pomoc wszystkim podmiotom, niezależnie od ich statusu i formy działalności. Posiadamy doświadczenie z realizacji wdrożeń w takich branżach jak e-commerce, służba zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, działalność deweloperów i wiele innych.

Nasza dewiza jest następująca: wprowadzamy ochronę danych osobowych w taki sposób, by ochrona ta nie w żaden sposób nie naruszała Państwa głównej działalności, nie pochłaniała niepotrzebnie zasobów czasu i pieniędzy.

To co nas wyróżnia – zawsze dostosowujemy ofertę do Państwa rzeczywistych potrzeb.

Nasze czynności obejmują:

I Szkolenie RODO

Oferujemy możliwość przeprowadzenia fachowych szkoleń. Najważniejsze informacje dotyczące szkoleń są następujące:

– szkolenie standardowo trwa 5 godzin.

– szkolenie przeprowadzone może zostać w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie. W grę wchodzą zarówno dni robocze, jak też soboty. Szkolenie może zostać przeprowadzone w godzinach pracy organizacji, jak też w porze popołudniowej/wieczornej.

– szkolenie dedykowane jest do dowolnej liczby odbiorców. Najlepsze rezultaty osiągane są w grupach do 15 – 20 osób. Taka liczba uczestników pozwala wprowadzić w życie elementy warsztatowe, daje szansę na dialog pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

– w trakcie szkolenia przedstawiamy wszystkie ważne zagadnienia, obrazując je przykładami praktycznymi.

– przekazujemy wiedzę w sposób przystępny i przyjazny odbiorcy. Tam, gdzie to tylko możliwe unikamy trudnych, złożonych prawniczych sformułowań.

– szkolenie obejmuje także część otwartą, w toku której uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, przedstawiania swoich wątpliwości czy choćby problematycznych sytuacji ze swojej bieżącej pracy.

– co istotne – na Państwa życzenie, standardowy program szkolenia może zostać zmodyfikowany. W szczególności, na Państwa życzenia przedmiotem szkolenia mogą stać się inne zagadnienia, aniżeli objęte nowelizacją przepisów.

– po zakończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje w formie elektronicznej przydatne materiały, które pozwolą utrwalić zdobytą wiedzę.

Nasze doświadczenia dotyczące szkoleń w zakresie RODO są dotychczas bardzo pozytywne. Przede wszystkim dzięki szkoleniu udaje się rozwiać wiele mitów i niedopowiedzeń dotyczących nowej regulacji. Uczestnicy szkoleń kończą je z przekonaniem, że wprowadzanie zmian w życie wcale nie musi być trudne.

Zobacz również pomoc dla Frankowiczów.

II Audyt i wdrożenie właściwych rozwiązań

Niezależnie od powyższego, oferujemy możliwość kompleksowego wprowadzenia rozwiązań RODO w Państwa organizacji.

Przez powyższe rozumiemy przede wszystkim:

ocenę aktualnie stosowanych rozwiązań pod kątem zgodności z prawem (To bardzo ważny krok. W pierwszej kolejności musimy ustalić, z jakiego poziomu wiedzy, procedur i stosowanych rozwiązań zaczynamy. Może się np. okazać, że Państwa aktualne działania w pewnej mierze wypełniają już wymogi nowych przepisów i zmiany nie będą rewolucyjne)
ocenę ryzyka. Ocena ta obejmuje:

– wyraźne określenie jakie dane są przetwarzane

– ustalenia, czy i w jakim zakresie przedmiotem przetwarzania są dane wrażliwe

– doprecyzowanie jakie są zagrożenia dla przetwarzania danych (np. nieuprawniony dostęp, pożar, zalanie itd.)

– ustalenie, jakie mogą być w poszczególnych przypadkach konsekwencje wystąpienia tych zagrożeń zarówno dla działalności organizacji, jej przedstawicieli oraz osób, których dane te dotyczą

– określenie, jakie formy zabezpieczenia są stosowane i jaka jest ich przewidywana skuteczność

– wskazanie procedury kryzysowej, ustalenie kroków zaradczych i naprawczych

opracowanie pełnej, niezbędnej dokumentacji (oświadczeń, upoważnień, rejestrów czynności przetwarzania, polityk, instrukcji i innych koniecznych)
stworzenie właściwych procedur postępowania i wiele więcej

Sprawdź też dochodzenie i odzyskiwanie odszkodowań dla klientów indywidualnych.