Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Ciesielskiego oferuje profesjonalną pomoc osobom, które poszukują wsparcia prawnego w pojedynczych sprawach dotyczących ich życia codziennego.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Powierzając nam swój problem, mogą Państwo spać spokojnie. Nasza wiedza, doświadczenie, profesjonalne podejście – wszystko to sprawia, że decydując się na współpracę, zyskują Państwo ogromny komfort psychiczny, poczucie, iż sprawa trafiła we właściwe ręce. Ponadto, wszelkie powierzone nam informacje, dokumenty są bezpieczne – chronione są tajemnicą zawodową.

Atmosfera

Atmosfera

Działamy fachowo, skutecznie i z pełnym zaangażowaniem. Jednocześnie, swoją wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z Państwem w sposób przyjazny, otwarty, na regułach partnerskich. Jesteśmy zawsze blisko ludzi i ich problemów.

Kontakt

Kontakt

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważny w obecnych czasach jest przepływ informacji. Zapewniamy przyjazny kontakt z Kancelarią, szybką reakcję na Państwa zgłoszenia, pytania i wątpliwości. Co ważne, gwarantujemy stały i przystępny dostęp do informacji na temat postępów w prowadzonej sprawie. Dane te przekazujemy w sposób czytelny, w dogodnej dla Państwa formie.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Opłata za fachową pomoc jest u nas zawsze rozsądna i przedstawiona w uczciwy sposób, bez haczyków, drobnych druków i innych nieuczciwych zabiegów. Koszt naszych usług jest zawsze dostosowany do nakładu oraz co ważne efektów naszej pracy.

Działalność Kancelarii dotyczy w szczególności takich zagadnień jak:

Prawo pracy

logo_final

Oferujemy fachową pomoc prawną  we wszelkich sprawach dotyczących stosunku pracy, a w szczególności:

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy (np. w przypadku braku pisemnej umowy o pracę, zawarcia umowy zlecenia zamiast umowy pracowniczej itp.)
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia
 • sprawy o zapłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pracodawcę
 • sprawy o zapłatę odprawy pieniężnej
 • sprawy o zapłatę ekwiwalentu
 • sprawy o zapłatę niesłusznie potrąconego wynagrodzenia
 • sprawy o mobbing oraz naruszenie dóbr osobistych w pracy
 • sprawy z zakresu odpowiedzialności porządkowej
 • sprawy dotyczące wypadków przy pracy
 • opiniowanie umów, aktów wewnątrzzakładowych
 • wiele innych

Dlaczego warto:

 • przyjmujemy na siebie kontakt z pracodawcą. Prowadzimy negocjacje, podejmujemy próby polubownego zakończenia sporu;
 • zapewniamy pełną obsługę procesową – gwarantujemy przygotowanie pism najwyższej jakości oraz profesjonalną reprezentację na sali rozpraw;

Prawo ubezpieczeń społecznych

logo_final

Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz dziedzin pokrewnych.

Co oferujemy?

 1. posiadamy bogate doświadczenie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych – doskonale wiemy jak postępować w sprawach przeciwko ZUS/KRUS;
 2. gwarantujemy opracowanie pism najwyższej jakości – w tym odwołań od decyzji,  sprzeciwów od orzeczeń lekarskich oraz wszelkich pism procesowych
 3. zapewniamy profesjonalną reprezentację na sali rozpraw.

Specjalizujemy się w następujących kategoriach spraw:

 • ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym
 • prawo do świadczeń w przypadku choroby lub macierzyństwa
 • prawo do emerytury
 • prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
 • prawo do renty rodzinnej
 • dodatki do emerytur i rent
 • jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu
 • ustalenie stopnia niepełnosprawności

Upadłość konsumencka

logo_final

Przedsiębiorcy (np. spółki, osoby prowadzące działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem) w określonych prawem przypadkach mają prawo ogłosić upadłość. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, iż od niedawna, z podobnej możliwości mogą skorzystać również osoby nieprowadzące działalność gospodarczej (konsumenci).

Wraz z końcem roku 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze. Wprowadzona została tym samym w życie instytucja tzw. upadłości konsumenckiej.

Nasza kancelaria oferuje w tym zakresie:

 • profesjonalne i skuteczne sformułowanie wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • reprezentację w toku postępowania upadłościowego;
 • podejmowanie starań, prowadzenie negocjacji zmierzających do redukcji/umorzenia zobowiązań;
 • nadzór nad realizacją planu spłaty i pomyślnym przebiegiem postępowania.

Dlaczego warto:

Postępowanie upadłościowe otwiera przed dłużnikiem możliwość uregulowania kwestii niespłaconych zobowiązań. Jest jednak przy tym procedurą dość sformalizowaną, skomplikowaną dla osób, które nie miały dotąd z prawem większej styczności.

Oferujemy Państwu komfort, iż wszelkie związane z tą sprawą obowiązki zostaną wypełnione terminowo i z najwyższą starannością. Dopilnujemy, by szansa jaką niesie ogłoszenie upadłości przez konsumenta nie została zmarnowana.

Wsparcie w bezpiecznym zakupie nieruchomości

logo_final

Zakup domu, mieszkania to zwykle inwestycja na lata. Ranga tego przedsięwzięcia, związane z nim koszty – wszystko to powoduje, że do zakupu powinniśmy podejść z najwyższą możliwą starannością.

Bazując na zdobytym doświadczeniu, pragniemy zaproponować Państwu kompleksowe wsparcie w bezpiecznym zakupie nieruchomości.

Nasze czynności obejmują:

 • prawny audyt nieruchomości (w szczególności ocena pod kątem: przeznaczenia, występowania obciążeń i ograniczeń w rozporządzaniu, legalności wzniesienia budynków)
 • analiza ryzyka zamierzonej czynności prawnej;
 • opracowanie tekstu bezpiecznej umowy;
 • opiniowanie wzorców umownych dostarczonych przez drugą stronę (w tym przez deweloperów oraz spółdzielnie mieszkaniowe);
 • wsparcie w procesie negocjacji.

Odszkodowania lotnicze i turystyczne

logo_final

Praktyka pokazuje, że rzeczywista jakość usług turystycznych często odbiega od zapewnień formułowanych przez biura podróży.

Problem ze środkiem transportu, niski standard hotelu, słabe wyżywienie – to tylko przykłady trudności, z którymi można się zmierzyć.

Niezadowolony turysta ma prawo domagać się stosownej rekompensaty, zarówno za niewywiązanie się z postawień umowy, jak też za rozczarowanie, którego doznał na wyczekiwanym przez siebie wyjeździe.

Z naszą pomocą, procedura ta nie musi być trudna i stresująca. Nasze działania obejmują:

 1. Dokładną, zindywidualizowaną analizę Państwa przypadku. Dokonujemy fachowej oceny dokumentacji (umów, regulaminów, broszur reklamowych) oraz okoliczności faktycznych;
 2. Ocenę wysokości roszczeń (w tym przy uwzględnieniu postanowień tzw. tabeli frankfurckiej);
 3. Sformułowanie wymaganej przepisami prawa reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej;
 4. Dochodzenie od właściwych podmiotów rekompensaty – zarówno za szkodę majątkową jak i niemajątkową (zadośćuczynienie za zepsuty wypoczynek).

Ponadto, oferujemy prawne wsparcie pasażerom linii lotniczych w procesie dochodzenia rekompensat pieniężnych.

 1. Opóźnienie
 2. Odwołanie lotu
 3. Odmowa zgody wejścia na pokład

To jedynie przykłady sytuacji, w związku z którymi może przysługiwać Państwu prawo do odszkodowania od przewoźnika lotniczego.

Podstawą prawną ochrony Państwa praw są przepisy prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej. Podstawowe znaczenie w tym względzie uzyskało w ostatnich latach Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.02.2004 r. (WE) nr 261/2004.

Co oferujemy?

 1. Prowadzenie korespondencji z przewoźnikami lotniczymi. Siłą argumentów skłaniamy linie lotnicze do dobrowolnego spełnienia świadczeń.
 2. Formułujemy skargi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz monitujemy postępowanie wywołane skargą.
 3. W końcu zaś, zapewniamy pełną obsługę procesową (opracowanie pozwu, wszelkich niezbędnych pism przygotowawczych, reprezentację przed sądami wszystkich instancji).

Problem polisolokat

logo_final

W minionych latach, popularnym kierunkiem lokowania środków stały się takie instrumenty finansowe jak ubezpieczenia na życie i dożycie oraz ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Praktyka pokazała po latach, że w złożonych, skomplikowanych regulacjach, znalazły się postanowienia w sposób wysoce niekorzystny kształtujące sytuacje prawną konsumentów.

Najbardziej jaskrawym przykładem powyższego, są zapisy regulujące kwestie rozwiązania umowy przez inwestującego klienta.

Okazuje się bowiem, że zdecydowana większość stosowanych wzorców umownych zakładała, iż w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy (zwykle przed upływem 10 lat trwania umowy), konsument musiał liczyć się z utratą znacznej części zainwestowanych przez siebie środków.

Pomimo interwencji ustawodawcy, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innych organów państwowych, temat polisolokat do dziś nie został w pełni skutecznie rozwiązany. Wiele osób do dnia obecnego obawia się konsekwencji zakończenia zawartej umowy. Spora rzesza osób do teraz nie odzyskała swoich oszczędności.

Co oferujemy:

 • przeprowadzimy Państwa przez proces likwidacji polisolokaty
 • odzyskamy zwrot pobranej niesłusznie opłaty likwidacyjnej

Dlaczego warto:

W związku z popularyzacją problematyki polisolokat na rynku pojawiło się wiele podmiotów oferujących pomoc w tym zakresie. Internet pełen jest również mniej lub bardziej prawidłowych porad. Uważamy jednak, że w sprawie tak ważnej jak Państwa oszczędności, nie można pozwolić sobie na eksperymenty.

Państwa problem zasługuje na indywidualne, profesjonalne potraktowanie, poparte rzetelną wiedzą i doświadczeniem. Dlatego też, już dziś zachęcamy do współpracy z naszą Kancelarią.

Sprawy ze stosunku najmu

logo_final

Już dziś zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy we wszelkich sprawach mających związek ze stosunkiem najmu. Nasza oferta obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

 • sporządzanie bezpiecznych umów
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy o ustalenie istnienia umowy najmu
 • rozliczenia stosunku najmu (w tym nakłady)
 • sprawy o zapłatę (w tym również o zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu)
 • roszczenia przeciwko gminie wynikłe z niedostarczenia lokalu socjalnego dotychczasowym najemcom.

Jak to wygląda w praktyce?

 1. Zapoznajemy się szczegółowo z Państwa potrzebami, obawami i oczekiwaniami. Na tej podstawie konstruujemy bezpieczną umowę najmu. Co to oznacza? Umowa ta przygotowywana jest w taki sposób, by jak najlepiej zabezpieczyć Państwa interesy oraz by zminimalizować ryzyko. Wprowadzamy mechanizmy chroniące przed poniesieniem szkody (np. dewastacją lokalu) oraz zabezpieczające przed nierzetelnymi lokatorami.
 2. W przypadku opóźnień w zapłacie, podejmujemy czynności windykacyjne na wszelkich dostępnych płaszczyznach.
 3. Wobec nierzetelnych lokatorów działamy sprawnie i skutecznie.

Oferta kancelarii radcy prawnego w Toruniu przeznaczona dla klienta indywidualnego dotyczy pomocy prawnej w sprawach, które mogą spotkać każdego człowieka. Specjalizujemy się w takich dziedzinach prawa jak: prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, upadłość konsumencka, bezpieczny zakup nieruchomości, odszkodowania turystyczne i lotnicze, polisolokaty, stosunek najmu.

Zawiłości prawa pracy są nam doskonale znane. Jeśli dotknęło Państwa bezpodstawne zwolnienie z pracy, to prawnik w Toruniu, udzieli wam porady, co w takiej sytuacji możecie Państwo zrobić. Pomożemy złożyć skuteczne odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę. Poprowadzimy sprawę o wypłatę wynagrodzenia lub o zapłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pracodawcę. Udzielimy też pomocy prawnej w wielu innych sprawach.

Pomożemy Państwo również uzyskać odszkodowanie w Toruniu, w szczególności lotnicze i turystyczne. Gdy biuro turystyczne, nie spełniło zawartych w ich ofercie obietnic, to zgłoś się o pomoc do naszej kancelarii radcy prawnego. Pomożemy Państwu w dochodzeniu odszkodowania w Toruniu. Bierzemy na siebie wszelkie kontakty z biurem podróży i przewoźnikiem, więc nie muszą się już niczym Państwo martwić.

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach z bankami, parabankami, deweloperami oraz prywatnymi ubezpieczycielami. Pomagamy również w kontaktach z administracją rządową i samorządową, w tym również w sprawach związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Oferowana przez nas pomoc prawna może polegać między innymi na przygotowywaniu projektów umów, prywatnych pism albo pism procesowych. Kancelaria radcy prawnego w Toruniu reprezentuje Klientów też przed sądami wszystkich instancji. Pomagamy również na etapie przed sądowym.

Radcy prawni z Torunia pomogą Ci sprawach biznesowych.