Tarcza 6.0

TARCZA 6.0

 

W ramach nowych przepisów dostępne są następujące formy pomocy:

 

1.dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

 

WYMOGI:

1) prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej oznaczonej wg PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z

w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,

lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 

2) przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

 

Należy pamiętać, iż oceny oznaczenia przeważającej działalności według PKD dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 roku.

 

Ponadto, przedsiębiorca musi spełnić dodatkowe warunki:

 

3) do końca 3. Kwartału 2019 r. terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy.

WYJĄTEK: sytuacja, gdy firma ma umowę z ZUS lub decyzję US w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności:

– nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości

– nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

 

POPRZEDNIE FORMY WSPARCIA: dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

 

Ustawę stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

 

WYSOKOŚĆ: 2 000 zł miesięcznie do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

CZAS: dofinansowanie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku, jest przekazywane w miesięcznych transzach.

 

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:

– których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

– zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

 

WAŻNE!!! Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem.

 

WNIOSEK:

– termin: do 28 lutego 2021 r.

– gdzie złożyć: Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy

– forma: wyłącznie elektronicznie za pomocą formularza na portalu Praca.gov.pl

Należy pamiętać o tym, że przepisy dot. dofinansowania do wynagrodzenia pracowników obowiązują od 19 grudnia 2020 r.

 

 

2.jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

 

Należy spełnić łącznie następujące warunki:

 

1) na dzień 30 września 2020 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej oznaczonej wg PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z

w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,

lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 

2) skorzystanie ze świadczenia postojowego w ramach działań antycovid – otrzymanie co najmniej jednego świadczenia

 

3) przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

WAŻNE!!! Dodatkowe świadczenie postojowe zostanie wypłacone w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe, tj. 2 080 zł albo 1 300 zł.

 

WNIOSEK:

– termin: od 30 grudnia 2020 r., najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

– forma: wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS

– właściwy formularz: RSP-DD6

 

 

3.dodatkowe świadczenia postojowe dla branży turystycznej, rekreacyjnej (z uwagi na rozszerzenie numerów PKD)

 

Do listy kodów PKD, które są uprawnione do wsparcia, czyli 49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z dodano 3 nowe kody: 55.10.Z, 79.12.Z, 93.11.Z.

 

WYMOGI:

1) skorzystanie ze świadczenia postojowego w ramach działań antycovid – otrzymanie co najmniej jednego świadczenia

2) przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

WAŻNE!!! Dodatkowe świadczenie postojowe zostanie wypłacone w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe, tj. 2 080 zł albo 1 300 zł.

 

WNIOSEK:

– termin: od 16 grudnia 2020 r., najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii

– forma: wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS

– właściwy formularz: RSP-DD

 

4.jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców

 

Jest to wsparcie udzielane na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, udzielane jednorazowo przez starostę – na podstawie umowy.

 

WYMOGI:

1) na dzień 30 września 2020 r. prowadzenie działalności gospodarczej oznaczonej wg PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z

w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,

lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 

2) przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w październiku albo listopadzie 2020 r. musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

3) przedsiębiorca nie zawiesił prowadzenia działalności na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

 

WYSOKOŚĆ: do 5 000 zł

CZAS: dotację można otrzymać wyłącznie raz

 

DOTACJA:

– nie będzie podlegała zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia

– będzie podlegała zwrotowi, w szczególności, jeżeli przedsiębiorca wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem, starosta może przeprowadzić kontrolę w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji

 

WAŻNE!! Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

WNIOSEK:

– termin: po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP

– gdzie złożyć: Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

– forma: elektroniczna

 

 

5.zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad 2020 r.

 

 

Należy łącznie spełnić następujące warunki:

 

1)zgłoszenie jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

2) na dzień 30 września 2020 r. prowadzenie działalności gospodarczej oznaczonej kodem PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z

w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,

lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 

3) przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

 

4) złożenie deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. (NIE DOTYCZY podmiotów zwolnionych z obowiązku ich składania).

 

WAŻNE:

– zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych należne za listopad 2020 r.

– zwolnienie będzie przysługiwać niezależnie od tego, czy zostały opłacone składki za okres wskazany we wniosku – jeżeli zostały one opłacone, ale podmiot spełnia w/w warunki, po otrzymaniu informacji o zwolnieniu można wystąpić z wnioskiem o ich zwrot (UWAGA: nadpłata zostanie zwrócona, jeżeli podmiot nie ma zaległości w ZUS)

 

WNIOSEK:

– termin: od 30 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

– forma: wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej, zapraszamy do kontaktu:

kancelaria@kancelaria-ciesielski.pl lub biuro@kancelaria-ciesielski.pl

tel. 514 – 389 – 605 lub tel. 739-199-006

Najnowsze wpisy

Kategorie

Kategorie

25 czerwca, 2024
Czy dotyczą mnie Standardy Ochrony Małoletnich? Przedsiębiorco! Sprawdź co musisz zrobić żeby wprowadzić Standardy Ochrony Małoletnich w swojej firmie!
21 czerwca, 2024
Czy dotyczą mnie Standardy Ochrony Małoletnich?
1 2 3 24
PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJĄ BIZNES
Zostaw nam swój adres e-mail lub telefon a skontaktujemy się z Tobą.

    PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJA BIZNES
    ul. Gdańska 4A, lok. 4B, 87-100 Toruń
    poniedziałek - piątek: 9-16
    +48 739 199 006kancelaria@kancelaria-ciesielski.plUmów się na spotkanieZADZWOŃ
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram