Polityka prywatności

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE )
poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest radca prawny Marcin Ciesielski, prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ciesielski, ul. Lelewela 33/205, 87-100 Toruń, NIP 7393518825

Można się z nami skontaktować:

bezpośrednio w naszej siedzibie
telefonicznie: 514 389 605
mailowo: kancelaria@kancelaria-ciesielski.pl

Według jakich zasad przetwarzane będą dane osobowe?

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna
z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);

Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel.
Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.

Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były
poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć
sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;

Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych. Zgodnie z tą regułą nie przetwarzamy danych dłużej niż
jest to konieczne. Gdy ustaje podstawa do dalszego przetwarzania, zaprzestajemy tej czynności. Stosownie do
sytuacji, dane osobowe zwracamy i/lub usuwamy.

Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi
zagrożeniami.

Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać?

Przetwarzamy m.in. następujące kategorie danych osobowych:

1. Dane osobowe osób korzystających z usług kancelarii – obsługa prawna


a) dane te przetwarzamy, ażeby świadczyć na Państwa rzecz usługi prawne zgodnie z Państwa oczekiwaniami,
wymogami prawa oraz zasadami etyki wykonywanego zawodu;

b) dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

dane identyfikacyjne

dane kontaktowe

dane niezbędne do świadczenia usługi prawnej. Zakres przetwarzanych danych będzie ściśle uzależniony od
okoliczności powierzonej sprawy (przykładowo: w celu reprezentacji w sprawie o dział spadku, będziemy musieli
wejść w posiadanie informacji o spadkodawcach, spadkobiercach, innych uczestnikach, przedmiotach wchodzących
w skład masy spadkowej)

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych,
nieprawdziwych) może uniemożliwić nam należyte świadczenie pomocy prawnej.

2. Dane osobowe osób korzystających z usług kancelarii – działalność szkoleniowa

a) dane te przetwarzamy, ażeby móc wykonać powierzone obowiązki w postaci przeprowadzenia określonego
szkolenia;

b) dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

dane identyfikacyjne i kontaktowe osób zlecających szkolenie

dane identyfikacyjne i kontaktowe uczestników szkolenia

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych,
nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy.

3. Dane osobowe naszych kontrahentów (dostawców usług i towarów):

a) dane te zbieramy w celu zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji;

b) dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

dane identyfikacyjne (w tym dane o działalności gospodarczej)

dane kontaktowe

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych,
nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

4. Dane osobowe naszego personelu

a) dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków pracodawcy i pracownika (osoby
współpracującej).

b) pobieramy wyłącznie te informacje, które są niezbędne dla realizacji zatrudnienia. Najczęściej będą to:

dane identyfikacyjne

dane kontaktowe

informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym

informacje wynikające ze świadectw pracy

inne – stosownie do okoliczności zatrudnienia

c) wynikającemu z ustawy uprawnieniu pracodawcy do pozyskiwania danych osobowych odpowiada prawny
obowiązek pracownika do ich udostępnienia. Jako pracodawcy nie nadużywamy swoich uprawnień, kierujemy się
zasadą minimalizacji danych. W przypadku osób samo zatrudnionych podstawą do przetwarzania danych będzie
fakt zawarcia i realizacji umowy (oraz ewentualnie dodatkowo odrębna zgoda)

5. Dane przetwarzane na potrzeby rekrutacji personelu

a) dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji, oceny predyspozycji
i zdolności do świadczenia pracy danego rodzaju;

b) pobieramy wyłącznie te informacje, które są niezbędne dla przeprowadzenia rekrutacji. Najczęściej będą to:

dane identyfikacyjne

dane kontaktowe

informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym

informacje o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach

inne – stosownie do okoliczności zatrudnieni

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Dane osób korzystających z formularzy kontaktowych i modułu czatu na stronie www

a) dane te przetwarzamy, by móc udzielić Państwu odpowiedzi na pytania sformułowane dostępnymi kanałami
(formularze kontaktowe, czat)

b) dane te obejmują:

imię i nazwisko,adres poczty elektronicznej,

nr telefonu,

adres IP

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych,
nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie Państwu oczekiwanych odpowiedzi.

7. Dane osobowe odbiorców informacji marketingowych

a) dane te przetwarzamy w celu dostarczenia na podany adres elektroniczny informacji marketingowych – a więc
wszelkiego rodzaju komunikatów o aktualnościach, zmianach w prawie, ciekawostkach, akcjach promocyjnych
i innych wartych odnotowania wydarzeniach

b) dane te obejmować będą:

imię i nazwisko

adres e-mail

c) podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Odmowa podania danych pozostaje bez wpływu na zawarcie
i realizację umowy. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta

W jaki sposób będziemy postępować z Państwa danymi?

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu dla którego zostały pozyskane. Ponadto, dane mogą zostać
wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
takich jak np.:

zawarcie umowy
przeprowadzenie czynności związanych z realizacją umowy
wykrywanie nadużyć i zapobiegania im
ustalanie, obrony i dochodzenia roszczeń
tworzenia zestawień, analiz i statystyk

Przetwarzane przez nas informacje nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą
natomiast zostać przekazane do następujących kategorii podmiotów/organów:

podmioty/organy upoważnione na podstawie przepisów prawa

podmioty, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. realizacja
płatności, księgowość itp.)

A więc w toku przetwarzania Państwa danych osobowych mogą brać udział nas zaufani partnerzy (np. dostawcy
usług informatycznych, innego rodzaju podwykonawcy). Co kluczowe, każdy podmiot, który pomaga nam
w przetwarzaniu danych osobowych został starannie zweryfikowany. Każdy taki podmiot posiada zawartą z nami
umowę powierzenia przetwarzania danych, która określa wyraźnie jego obowiązki i zasady odpowiedzialności.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie,
gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.

W naszej działalności przesłanką uprawniającą nas do przetwarzania Państwa danych osobowych będzie
w szczególności:

art. 6 ust. 1 punkt b RODO – a więc, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy. Na podstawie tej przesłanki będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które są niezbędne
do tego, by zawrzeć umowę, a następnie, by ją prawidłowo zrealizować;

art. 6 ust. 1 punkt a RODO – w takim przypadku, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie odrębnej,
dobrowolnej zgody. W praktyce będziemy ubiegać się o Państwa zgodę w celu dostarczania informacji handlowych
i/lub marketingowych.

art. 6 ust. 1 punkt c RODO – a więc, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze. Przesłanka ta stanowi m.in. podstawę przetwarzania danych naszego personelu;

art. 6 ust. 1 punkt f RODO – czyli, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora.

Jakie uprawnienia mają osoby, których dane dotyczą?

Posiadają Państwo prawo:

dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,

usunięcia swoich danych,

ograniczenia przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

prawo do sprzeciwu.

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kancelaria@kancelaria-ciesielski.pl

Każdy Państwa wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią. Lojalnie
zastrzegamy przy tym, iż opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego.

W praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo Państwa żądania, nie będziemy mogli np. usunąć danych, ponieważ,
zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne z uwagi na fakt realizacji umowy).

Ponadto, w sytuacji przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług prawnych, szereg obowiązków
informacyjnych (art. 13-15 ust. 1 i 3, 18, 19 i 21 RODO) zostaje wyłączonych.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Cookies

Nasze witryny wykorzystują technologię “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu,
w celu umożliwienia witrynie rozpoznania użytkownika oraz dostosowania witryny do Państwa potrzeb.

Pliki Cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez Państwa informacjami.

Pliki Cookies są przez nas wykorzystywane w celu:

umożliwienia zalogowania

utrzymania sesji (stanu zalogowania)

dopasowania zawartości strony do Państwa potrzeb (w szczególności możliwości i ustawień urządzenia, z którego Państwo korzystacie)

tworzenia statystyk (statystyki te mają charakter anonimowy).

W celu optymalizacji działania naszych witryn, dopuszczamy możliwość zamieszczania plików Cookies zaufanym
zewnętrznym podmiotom, takim ja Google.

Mają Państwo prawo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by pliki cookies nie były automatycznie rejestrowane
(wskazówki odnajdą Państwo w plikach pomocy dostawcy dane oprogramowania). Zastrzegamy, że zablokowanie
Cookies (lub inne analogiczne zabiegi) mogą utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej, a w skrajnych
sytuacjach uniemożliwić korzystanie z określonych usług.

PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJĄ BIZNES
Zostaw nam swój adres e-mail lub telefon a skontaktujemy się z Tobą.

    PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJA BIZNES
    ul. Gdańska 4A, lok. 4B, 87-100 Toruń
    poniedziałek - piątek: 9-16
    +48 739 199 006kancelaria@kancelaria-ciesielski.plUmów się na spotkanieZADZWOŃ
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram