Zastrzeżenie znaku towarowego

W dzisiejszym wpisie skupimy uwagę na instytucji zastrzeżenia znaku towarowego.

 

I Znaki towarowe

Na początek trochę definicji, bez ich znajomości ciężko o poprawnie zrozumienie tematu:

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów i/lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i/lub usług innego przedsiębiorcy oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znaku.

By można było udzielić ochrony na konkretny znak towarowy musi on spełniać łącznie dwa kryteria:

– musi nadawać się do odróżnienia towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa od drugiego przedsiębiorstwa,

– musi nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

Zgłoszenie do ochrony znaku towarowego wymaga szczegółowego wskazania towarów i/lub usług, które mają być chronione.

Wyróżnia się wiele rodzajów znaków towarów.

Najczęściej występującymi są znaki słowne, graficzne, słowno-graficzne, ale występują również znaki przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe, ruchome, multimedialne, znaki będące kolorem lub kombinacją kolorów, deseniem, hologramem oraz inne niewymienione w tym miejscu rodzaje znaków towarowych.

Zarejestrowany znak towarowy jest chroniony prawem, , a więc jego właściciel (lub właściciele) uzyskuje wyłączne prawo m.in. do:

– umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem,

– umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług,

– posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Znak towarowy ma charakter monopolu, a więc takie prawo jest prawem wyłącznym i przysługuje tylko jego właścicielowi (lub właścicielom).

W ramach procedury krajowej wobec zgłaszania prawa do ochrony na znaki towarowe, wskazać należy, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jako centralny organ administracji rządowej jest właściwym m.in. w zakresie spraw związanych z rozpatrywaniem podań o udzielenie prawa na znak towarowy.

Do jego kognicji należy:

– przyjmowanie i badanie zgłoszenia dotyczącego znaków towarowych,

– orzekanie w sprawach udzielania praw ochronnych na znak towarowy,

– rozstrzyganie sporów w postępowaniach sprzeciwowych oraz spornych dot. znaków towarowych,

– prowadzenie rejestrów znaków towarowych.

 

II Uprawnieni:

Prawo ochronne na znak towarowy z zasady przysługuje uprawnionemu (zgłaszającemu lub innej osobie, która nabyła od niego prawo do znaku towarowego).

W zależności od rodzaju znaku i charakteru podmiotów uprawnionych możemy wyróżnić:

– indywidualny znak towarowy,

– wspólne prawo ochronne,

– wspólny znak towarowy,

– znak gwarancyjny.

Indywidualny znak towarowy przysługuje na rzecz tylko jednego uprawnionego. Znak ten zapewnia używanie znaku towarowego na wyłączność temu podmiotowi, na którego znak towarowy został zarejestrowany. Pozostałe przysługują zaś określonej grupie podmiotów.

indywidualny znak towarowy -> tylko jeden uprawniony

wspólne prawo ochronne -> grupa uprawnionych (dwóch lub więcej)

wspólny znak towarowy -> organizacja zrzeszająca inne podmioty (przedsiębiorców)

wspólny znak towarowy gwarancyjny -> organizacja zrzeszająca inne podmioty (przedsiębiorców) oraz każdy, kto spełnia wymogi zawarte w regulaminie tego znaku

 

III Wyodrębnienie etapów procedury od zgłoszenia znaku do rejestracji:

Na początek, jeszcze przed właściwą procedura należy sprawdzić czy dane oznaczenie nie jest już zarejestrowane przez kogoś innego. Takie sprawdzenie jest możliwe na internetowych bazach danych udostępnionych przez Urząd Patentowy RP.

 

1. Zgłoszenie znaku do UPRP

Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić podanie. Obowiązkowo trzeba w nim wskazać dane zgłaszającego, znak towarowy oraz towary lub usługi, dla których znak ma być zastrzeżony.

Podanie np. w formie tradycyjnej (papierowej) udostępnione na stronie Urzędu.

 

2. Badanie wstępne

Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, Urząd Patentowy RP sprawdzi czy zostało ono dokonane prawidłowo pod względem formalno-prawnym (m.in. czy wpłynęła opłata za zgłoszenie).

Jednocześnie informacja o dokonanym zgłoszeniu zostanie ujawniona przez Urząd. W ten sposób inne podmioty będą mogły się zapoznać ze zgłoszeniem oraz złożyć uwagi, wskazując ewentualne powody, dla których znak nie powinien być zarejestrowany.

 

3. Badanie merytoryczne

Na dalszym etapie Urząd przeprowadzi badanie czy zgłoszone oznaczenie może być zarejestrowane jako znak towarowy. W przypadku, gdy Urząd stwierdzi, ze zgłoszony znak należy do kategorii oznaczeń wyłączonych z rejestracji, wyda decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego w odniesieniu odpowiednio do całości lub części żądanego zakresu ochrony.

 

4. Ogłoszenie o zgłoszeniu

Jeżeli Urząd nie stwierdzi przeszkód do rejestracji, ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego RP.

 

5. Sprzeciw

W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia w BUP osoby trzecie będą mogły wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego.

Urząd Patentowy RP poinformuje zgłaszającego oraz osobę wnoszącą sprzeciw, że mogą rozstrzygnąć sprawę polubownie w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania takiej informacji. Termin ten może zostać przedłużony nawet do 6 miesięcy.

W przypadku, kiedy strony nie dojdą do porozumienia, Urząd Patentowy będzie przystępował do rozstrzygnięcia sprzeciwu. Urząd związany jest podstawa prawną oraz faktyczną wskazaną przez strony.

Strona w postępowaniu sprzeciwowym, która nie zgadza się z przedstawionym rozstrzygnięciem, ma prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

6. Rejestracja

Jeżeli ew. sprzeciw zostanie oddalony albo nikt nie złoży sprzeciwu, zgłoszony znak towarowy zostanie zarejestrowany.

Jeżeli jednak sprzeciw (jeżeli wpłynął) zostanie uznany za zasadny, to Urząd odmówi udzielenia prawa ochronnego.

 

IV Informacje dodatkowe:

Prawo ochrony na danym znaku towarowym udzielane jest na okres 10 lat. Jeszcze przed upływem tego okresu należy ten okres ochronny przedłużyć.

 

V Koszty:

Opłata za zgłoszenie znaku towarowego obejmująca jedną klasę towarową  – 450 zł (400 zł jeżeli znak zgłaszany jest drogą elektroniczną).

Za każdą kolejną klasę towarowa do której miałby odnosić się nasz znak – 120 zł.

Opłata za ochronę w okresie 10 lat za każdą zgłoszą klasę towarową dla znaku – 400 zł.

Opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym – 90 zł.

Opłata za sporządzenie dowodu pierwszeństwa – 60 zł.

Koszty „z urzędu” niezależne od kosztów prowadzenia sprawy najczęściej zamykają się z granicach ok. 1000 zł.

 

VI Podsumowanie

Jak widać, by skutecznie doprowadzić do zastrzeżenia interesującego nas znaku towarowego, należy pamiętać o kaskadowym charakterze samej procedury od momentu zgłoszenia. Biorąc pod uwagę korzyści jakie niesie za sobą skuteczne zastrzeżenie znaku jak i ew. negatywne skutki niepodjęcia próby przez osobę uprawnioną, wniosek nasuwa się jeden — zastrzegając znak możemy spać spokojnie nie martwiąc się o nieuczciwą konkurencję, gdyż wraz z rejestracją znaku pozbawiamy inne podmioty możliwości czerpania zysków bazując na naszej renomie.

 

 

 

Kevin Schäfer

aplikant radcowski

Najnowsze wpisy

Kategorie

Kategorie

25 czerwca, 2024
Czy dotyczą mnie Standardy Ochrony Małoletnich? Przedsiębiorco! Sprawdź co musisz zrobić żeby wprowadzić Standardy Ochrony Małoletnich w swojej firmie!
21 czerwca, 2024
Czy dotyczą mnie Standardy Ochrony Małoletnich?
1 2 3 24
PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJĄ BIZNES
Zostaw nam swój adres e-mail lub telefon a skontaktujemy się z Tobą.

    PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJA BIZNES
    ul. Gdańska 4A, lok. 4B, 87-100 Toruń
    poniedziałek - piątek: 9-16
    +48 739 199 006kancelaria@kancelaria-ciesielski.plUmów się na spotkanieZADZWOŃ
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram