Tarcza antykryzysowa – kto będzie zwolniony z obowiązku zapłaty składek na ZUS?

Dziś, tj. 26 marca 2020 r., pod obrady Sejmu trafił rządowy projekt ustawy zawierającej nowe rozwiązania antykryzysowe.

Pierwotna wersja ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zakładała odroczenie obowiązku płatności składek ZUS na okres 3 miesięcy.

Rozwiązanie to spotkało się z powszechną krytyką. Po pierwsze, sam fakt odroczenia w czasie terminu zapłaty składek stanowił niedostateczną reakcję na problemy, z którymi muszą obecnie zmagać się przedsiębiorcy. Po drugie, sama procedura ubiegania się o odroczenie okazała się wysoce skomplikowana. Wymagany przez ZUS druk obejmował szereg szczegółowych danych. Prawidłowe i kompletne wypełnienie wniosku to zadanie wymagające dużo cierpliwości i czasu.

W celu poprawy sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, do projektu tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzono zmianę, która polega na zwolnieniu z obowiązku zapłaty składek.

Zgodnie z treścią art. 31 zo ustawy, zwolnienie ze składek za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. ma dotyczyć obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, Funduszu Pracy, Funduszu Solidarnościowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Funduszu Emerytur Pomostowych.

Kto może skorzystać z tej opcji?

Zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek przysługuje, jeżeli płatnik składek:

1) jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub w innych przepisach odrębnych;

2) wykonywał działalność przed dniem 1 lutego 2020 r.;

3) jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;

W myśl powyższej ustawy, za „mikroprzedsiębiorcę” uznaje się przedsiębiorcę, który:

– średniorocznie zatrudniał nie więcej niż 10 pracowników

– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów i usług, czy też wszelkich operacji finansowych o wartości nieprzekraczającej 2 milionów euro (w równowartości polskich złotych)

– posiada sumy aktywów bilansu końcowego, które nie przekraczają 2 milionów euro (w równowartości polskich złotych).

Przesłanki muszą zostać spełnione łącznie w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych.

4) nie korzystał z innych form pomocy dla przedsiębiorców przewidzianych w art. 15g oraz art. 15zq;

5) osiągnął przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zobowiązanej do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia.

Zgodnie z treścią Obwieszczenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia:

– kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. wynosi 5 227 zł.

„300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto” będzie więc stanowić kwota 15 600 zł.

Warto również podkreślić, że:

– w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, należności podlegające zwolnieniu są ustalane od obowiązującej dany podmiot najniższej podstawy wymiaru składek;

– składki za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. będą finansowane z budżetu państwa;

– z tego tytułu nie zostaną naliczone odsetki za opóźnienie.

Wniosek w tej sprawie należy przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Forma: dokument papierowy, dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym/zaufanym/osobistym za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

 

 

Powyższe informację będą aktualizowane.

 

Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowej porady prawnej w tym temacie zapraszamy do kontaktu:

tel. 514 389 605

kancelaria@kancelaria-ciesielski.pl

 

Najnowsze wpisy

Kategorie

Kategorie

25 czerwca, 2024
Czy dotyczą mnie Standardy Ochrony Małoletnich? Przedsiębiorco! Sprawdź co musisz zrobić żeby wprowadzić Standardy Ochrony Małoletnich w swojej firmie!
21 czerwca, 2024
Czy dotyczą mnie Standardy Ochrony Małoletnich?
1 2 3 24
PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJĄ BIZNES
Zostaw nam swój adres e-mail lub telefon a skontaktujemy się z Tobą.

    PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJA BIZNES
    ul. Gdańska 4A, lok. 4B, 87-100 Toruń
    poniedziałek - piątek: 9-16
    +48 739 199 006kancelaria@kancelaria-ciesielski.plUmów się na spotkanieZADZWOŃ
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram