STOWARZYSZENIE – JAK ZACZĄĆ?

Każdy z nas niejednokrotnie słyszał o działalności stowarzyszeń. Są to podmioty, które często pojawiają się w różnego rodzaju przekazach medialnych. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że odgrywają one istotną rolę w naszym życiu społecznym.

Celem wpisu jest przybliżenie istoty stowarzyszenia, a także sposobu jego założenia.

I Wstęp

Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, które posiadają wspólny cel. Celem tym może być przykładowo działalność na rzecz ochrony zabytków, zbieranie funduszy na cele charytatywne.

Stowarzyszenie nie może posiadać zarobkowego charakteru. Oznacza to, że nie może zostać powołane w celu wzbogacenia jego członków.

Stowarzyszenia mogą tworzyć osoby:

– będące obywatelami polskimi

– mające pełną zdolność do czynności prawnych

– niepozbawione praw publicznych.

Cudzoziemcy mogą tworzyć i wstępować do stowarzyszeń po spełnieniu określonych warunków.

 

Wyróżniamy 2 rodzaje stowarzyszeń:

– stowarzyszenie zwykłe

– stowarzyszenie rejestrowe.

 

Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia. Może zostać założone przez co najmniej 3 osoby.

Stowarzyszenie zwykłe powstaje wskutek rejestracji w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, która jest prowadzona przez właściwego starostę. W przypadku tego rodzaju stowarzyszenia nie jest konieczny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

II Założenie stowarzyszenia rejestrowego – procedura

Pierwszym krokiem jest sporządzenie statutu. Statut jest najważniejszym dokumentem, ponieważ określa zasady funkcjonowania stowarzyszenia.

Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;

2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia;

3) cele i sposoby ich realizacji;

4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;

5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;

5a) możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;

6) sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;

7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;

8) zasady dokonywania zmian statutu;

9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Statut może też zawierać inne niż powyższe regulacje – np. o oddziałach lub działalności gospodarczej.

Następnie, musi odbyć się zebranie założycielskie. W zebraniu musi wziąć udział co najmniej 7 osób. Staną się one członkami założycielami stowarzyszenia.

Ważne jest, aby przed zebraniem założycielskim przygotować:

 1. projekt statutu
 2. listę członków założycieli z następującymi danymi:

– imię i nazwisko

– data i miejsce urodzenia

– miejsce zamieszkania

– własnoręczny podpis.

 

Lista powinna również zawierać oświadczenia członków założycieli o: posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności czynności prawnych i pełni praw obywatelskich.

Listę trzeba przygotować w trzech egzemplarzach – dwa zostaną złożone do KRS, trzeci zostanie w dokumentacji stowarzyszenia. Uczestnicy zebrania podpisują wszystkie egzemplarze.

 

 1. uchwały, które muszą być podjęte w trakcie zebrania:

 

– uchwała o powołaniu stowarzyszenia

– uchwała o przyjęciu statutu

– uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego albo uchwała o wyborze zarządu i komisji rewizyjnej.

 

Uchwały można wpisać do protokołu zebrania lub dołączyć jako załączniki do protokołu. Wszystkie uchwały stanowiące załączniki do protokołu zebrania podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

 

Wszystkie dokumenty należy przygotować w trzech egzemplarzach. Dwa składane są do sądu, a jeden zostaje w dokumentacji stowarzyszenia.

Gdy zostanie przeprowadzone zebranie założycielskie i zostaną podjęte wszystkie uchwały, pozostaje złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację stowarzyszenia składa Zarząd. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną (powstaje w świetle prawa) z chwilą wpisania do KRS.

Do wniosku o rejestrację w KRS stowarzyszenia załączamy:

– statut stowarzyszenia – dwa egzemplarze, podpisane przez zarząd stowarzyszenia

– protokół z zebrania założycielskiego – dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i protokolanta zebrania

– listę członków założycieli – dwa egzemplarze

– podjęte na zebraniu uchwały – wszystkie w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przewodniczącego i protokolanta zebrania

– oświadczenia członków zarządu o ich adresach do doręczeń.

Jeżeli potrzebują Państwo fachowej pomocy w założeniu i prawnej obsłudze stowarzyszenia, zapraszamy do kontaktu:

– tel. 514 389 605

– e-mail: kancelaria@kancelaria-ciesielski.pl

 

Tekst opracowała Paulina Kosińska – aplikant radcowski

Najnowsze wpisy

Kategorie

Kategorie

25 czerwca, 2024
Czy dotyczą mnie Standardy Ochrony Małoletnich? Przedsiębiorco! Sprawdź co musisz zrobić żeby wprowadzić Standardy Ochrony Małoletnich w swojej firmie!
21 czerwca, 2024
Czy dotyczą mnie Standardy Ochrony Małoletnich?
1 2 3 24
PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJĄ BIZNES
Zostaw nam swój adres e-mail lub telefon a skontaktujemy się z Tobą.

  PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJA BIZNES
  ul. Gdańska 4A, lok. 4B, 87-100 Toruń
  poniedziałek - piątek: 9-16
  +48 739 199 006kancelaria@kancelaria-ciesielski.plUmów się na spotkanieZADZWOŃ
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram