Przekształcenie i połączenie z udziałem spółki komandytowej 2021 r.

Nasi klienci często zwracają się do nas z pytaniami o prawne możliwości zmiany w strukturze firmy działającej jako spółka komandytowa .

 

Czynnikiem motywującym naszych klientów do zmian w zakresie ich spółek komandytowych są wprowadzone zmiany opodatkowania spółek komandytowych.

 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe zostały zakwalifikowane jako podatnicy podatku CIT. Jak powszechnie wiadomo, zmiana ta doprowadziła do tego, że spółki komandytowe zostały podwójnie opodatkowane, tj.:

 

– dochody samej spółki komandytowej są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych

– dochody wspólników jako dochody z udziału w zyskach spółki są opodatkowane podatkiem PIT.

 

Celem poprawy sytuacji prawnej spółek komandytowych naszych klientów, przygotowaliśmy ofertę zmian prawnych, którą przedstawiam poniżej. Nasza oferta obejmuje następujące procedury:

 

 1. przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

 

 1. połączenie spółki komandytowej ze spółką z o.o.

 

 

I Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

 

Obecnie, ze względu na wprowadzone zmiany opodatkowania spółek komandytowych, korzystne jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną.

 

Należy jednak mieć na uwadze, że zmiana formy prawnej ze spółki komandytowej na spółkę jawną może co prawda pozwolić wspólnikom na utrzymanie korzystnych zasad opodatkowania, jednak wiąże się również ze zmianą zasad ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W spółce jawnej, inaczej niż w spółce komandytowej, wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania tej spółki swoim majątkiem osobistym, subsydiarnie wobec spółki oraz solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

 

 

W tym miejscu wskazuję najważniejsze informacje dotyczące spółki jawnej.

 

Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego. Spółka jawna jest osobnym od swoich wspólników bytem prawnym działającym pod indywidualizującą ją nazwą. Jako osobowa spółka handlowa, spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. Bierze jednak udział w obrocie gospodarczym jako podmiot praw i obowiązków, ze względu na fakt przyznania jej przez ustawodawcę zdolności prawnej.

 

Celem spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą (firma to potocznie nazwa spółki). Prowadzenie przedsiębiorstwa należy odnieść w tym zakresie do prowadzenia przez spółkę działalności gospodarczej z wykorzystaniem odpowiednich składników. Wskazać jednak należy, że działalność spółki opiera się na osobistym zaangażowaniu jej wspólników.

Każdy ze wspólników jest zobowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw spółki. W ramach prowadzenia spraw spółki wspólnicy zobowiązani są do podejmowania wszelkich czynności zmierzających do osiągnięcia przez spółkę określonego celu gospodarczego.

 

Osobowy charakter spółki znajduje odzwierciedlenie także w zasadach odpowiedzialności wspólników. Wspólnik spółki jawnej odpowiada bowiem za zobowiązania spółki solidarnie ze spółką oraz pozostałymi wspólnikami swoim majątkiem osobistym. Odpowiedzialność ta ma jednak charakter subsydiarny. Oznacza to, że wspólnik odpowiada za zobowiązania dopiero w momencie, kiedy egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna.

Dopiero w takiej sytuacji możliwym będzie skierowanie się przez wierzyciela do majątku osobistego wspólnika.

 

Majątkiem spółki jawnej są wszelkiego rodzaju mienia wniesione jako wkład oraz mienie nabyte przez spółkę podczas jej funkcjonowania. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach, ale także uczestniczy w stratach w proporcjonalny stosunku.

 

Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Prawa reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich.

 

 

Do przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną konieczne jest podjęcie następujących czynności:

 

 1. sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami (projekty uchwały w sprawie przekształcenia spółki oraz umowy spółki jawnej, sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia) 2. zawiadomienie wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki 3. podjęcie przez wspólników uchwały w sprawie przekształcenia spółki 4. wpis przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

W praktyce proces przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną trwa około 2 – 3 miesięcy.

 

 

Najważniejsze skutki przekształcenia to:

 

 1. zmiana formy prawnej (ze spółki komandytowej na spółkę jawną);

 

 1. spółka jawna wstępuje w sytuację prawną spółki komandytowej, co oznacza, że spółce jawnej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki komandytowej, w tym spółka jawna staje się podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce komandytowej przed jej przekształceniem, chyba że z ustawy lub decyzji właściwego organu wynika inaczej;

 

 1. wspólnicy spółki komandytowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach za zobowiązania spółki komandytowej powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia;

 

 1. wspólnicy spółki komandytowej stają się wspólnikami spółki jawnej.

 

 

II Połączenie spółki komandytowej ze spółką z o.o.

 

Spółki kapitałowe (w tym spółki z o.o.) mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi (w tym ze spółkami komandytowymi).

 

Istotne jest to, że spółka osobowa nie może być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. W naszym przypadku zatem spółką przejmującą może być wyłącznie spółka z o.o.

 

W konsekwencji zamiast struktury „sp. z o.o. sp.k.” (składającej się z dwóch podmiotów) pozostanie tylko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z biznesowego punktu widzenia nastąpi zatem „przekształcenie sp. z o.o. sp.k.” w spółkę z o.o.

 

 

Połączenie spółek może być dokonane na 2 sposoby:

 

 1. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (jest to tzw. łączenie się przez przejęcie);

 

W przypadku połączenia przez przejęcie cały majątek spółki przejmowanej (spółki komandytowej) przechodzi w drodze sukcesji uniwersalnej na spółkę przejmującą (spółkę z o.o.). Wspólnicy spółki przejmowanej otrzymują udziały spółki przejmującej, a spółka przejmowana w rezultacie połączenia traci byt prawny, tj. ulega rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

 

 1. przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (jest to tzw. łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

 

W przypadku połączenia przez zawiązanie nowej spółki majątki wszystkich łączących się spółek przechodzą w drodze sukcesji uniwersalnej na nowo zawiązaną spółkę.

 

Co istotne, wspólnicy łączących się spółek otrzymują udziały nowo zawiązanej spółki, a wszystkie łączące się spółki w wyniku połączenia ulegają rozwiązaniu. Żadna ze spółek uczestniczących w tego rodzaju fuzji nie kontynuuje swojego bytu prawnego, lecz dochodzi do utworzenia nowej spółki, która kontynuuje działalność połączonych spółek na zasadzie sukcesji uniwersalnej.

 

Podsumowując, z prawnego punktu widzenia bardziej korzystną formą połączenia spółki komandytowej ze spółką z o.o. byłoby połączenie poprzez przejęcie spółki komandytowej przez spółkę z o.o. Połączenie w drodze zawiązania spółki kapitałowej (spółki z o.o.) doprowadziłoby bowiem do rozwiązania dotychczasowej spółki z o.o. i spółki komandytowej i powstania zupełnie nowego podmiotu.

 

 

Zasadą jest, że łączenie spółek odbywa się za udziały, które otrzymują wspólnicy spółek ulegających przejęciu lub tych, które ulegną likwidacji w związku z zawiązaniem nowej spółki. Nie jest więc możliwe dokonanie połączenia za gotówkę lub przy zastosowaniu innej formy rozliczenia.

 

Kodeks spółek handlowych pozwala jednak na przyznanie wspólnikom dopłat w gotówce. Może to nastąpić w przypadku, gdy przyznane tym wspólnikom udziały nie odpowiadają w pełni wniesionemu do spółki przejmującej lub do spółki nowo powstałej majątkowi tych spółek.

 

Dopłaty nie mogą przekraczać łącznie 10% wartości bilansowej przyznanych udziałów spółki przejmującej. Dopłaty spółki przejmującej są dokonywane z zysku bądź z kapitału zapasowego tej spółki.

 

 

Procedura połączenia spółki komandytowej i spółki z o.o. obejmuje w szczególności następujące czynności:

 

– przygotowanie planu połączenia wraz załącznikami oraz jego pisemne uzgodnienie między łączącymi się spółkami

– dwukrotne zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia

– podjęcie uchwał o połączeniu

– zgłoszenie połączenia do KRS i jego wpisanie przez sąd rejestrowy oraz wykreślenie przejmowanej spółki komandytowej z KRS.

 

Wskutek połączenia spółki komandytowej ze spółką z o.o. dojdzie do scalenia majątków i struktury organizacyjnej łączących się spółek. Jeśli połączenie nastąpi w trybie przejęcia, to spółka z o.o. (dotychczasowy komplementariusz) „wchłonie” spółkę komandytową.

 

Formalnie spółki połączą się w dniu, w którym sąd rejestrowy właściwy dla siedziby spółki z o.o. wpisze połączenie do KRS (tj. dzień połączenia). Wpis ten skutkować będzie wykreśleniem spółki komandytowej z KRS.

 

Połączenie sp.k. i sp. z o.o. wiązać się będzie z tzw. zasadą sukcesji.

Oznacza to, że w dniu połączenia dotychczasowi wspólnicy spółki komandytowej staną się wspólnikami spółki z o.o., a spółka ta wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki przejmowanej spółki komandytowej. Na spółkę przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje i ulgi udzielone spółce komandytowej.

 

 

Jeśli rozważają Państwo zmiany w strukturze swojej firmy, rozważają, która opcja będzie najkorzystniejsza, zapraszamy do kontaktu:

tel. 514 389 605

e-mail: kancelaria@kancelaria-ciesielski.pl

 

tekst opracowała p. aplikant radcowska Paulina Kosińska

 

Najnowsze wpisy

Kategorie

Kategorie

25 czerwca, 2024
Czy dotyczą mnie Standardy Ochrony Małoletnich? Przedsiębiorco! Sprawdź co musisz zrobić żeby wprowadzić Standardy Ochrony Małoletnich w swojej firmie!
21 czerwca, 2024
Czy dotyczą mnie Standardy Ochrony Małoletnich?
1 2 3 24
PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJĄ BIZNES
Zostaw nam swój adres e-mail lub telefon a skontaktujemy się z Tobą.

  PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJA BIZNES
  ul. Gdańska 4A, lok. 4B, 87-100 Toruń
  poniedziałek - piątek: 9-16
  +48 739 199 006kancelaria@kancelaria-ciesielski.plUmów się na spotkanieZADZWOŃ
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram